Vītināšana -  viena no izplatītākajām un senākajām gaļas un zivju produktu pagatavošanas metodēm. Vītināšana ir ne tikai veids, kā produktiem piešķirt īpašu garšu un aromātu, bet arī lielisks veids, kā iekonservēt un ilgstošāk uzglabāt produktus, kuru bojāšanās laiks ir īsāks. Vītināšanas procesā notiek dabīga gaļas un zivju produktu nogatavošanās, fermentu aktivizēšanās, daļēja mīkstuma dehidratācija. Vītināšanu var uzskatīt vienlīdzīgu aukstajai žāvēšanai, kur pagatavošanās process notiek pie vidēji +10-20°C temperatūrā, zem saules gaismas ietekmes un aktīvi cirkulējoša gaisa.

Vītinātagaļatiekuzskatīta par delikatesi. Vītināšanasmetodeļaujgaļasproduktossaglabātmaksimālidaudzlabuma: olbaltumvielas, vitamīnus, mikroelementus, aminoskābes. Ārstiiesakaatlētiemikdienasuzturālietotsausugaļu. Tāpalīdzatbrīvoties no noguruma un būvētmuskuļus. Tai pat laikā, vītinātagaļa nav ieteicamacilvēkiem, kuriemirliekāsvaravaiasinspiedienaproblēmas, jo šisproduktssaturdaudzsāli un dažādasgaršvielas.

Vītināšana no žāvēšanaskrasiatšķiras, viena no lielākajāmatšķirībāmirpagatavošanasprocesalaikā. Vītināšanairdiezganilgsgatavošanas process, sākot no 24 stundām, kuru laikā, produktsfermentējas un iegūstgatavaproduktagaršu.

Žāvēšana, parasti, aizņem 5-7 stundas un tāsprocesānenotiekgaļasfermentācija. Ūdens no produktaizdalāsarinfrasarkanāstarojumapalīdzību. Ņemotvērāšosfaktus, vītinātigaļas un zivjuproduktiirgaršīgāki, bet aizņemdaudzvairāklaikapagatavošanai, līdzar to, šādaproduktapašizmaksairdaudzaugstāka.

Vītināšanasbūtība un priekšrocības

Gatavsvītinātsproduktsirblīvs, bet ne pārāksauss un arelastīgutekstūru, tassaturraksturojošuaromātu un specifiskugaršaskvalitāti. Vītināsanasprocesā, ganzivju, gangaļasproduktos, taukivienmērīgisadalāspaproduktamīkstumu, ko nevarētuteikt par citiempagatavošanasveidiem (žāvēšanu, kūpināšanu), kadlipīdukrājumikoncentrējāstikainoteiktāsvietās. Turklāt,gatavošanaslaikāvītinātieproduktizaudēmazāktauku, kas nodrošinaproduktapievilcību unpalielinauzglabāšanaslaiku.Saistītietaukivītinātospārtikasproduktosirļotiizturīgipretsasmakšanu un aktīvooksidāciju. Salīdzinotaržāvētiemproduktiem, vītinātiprodukti nav tik higroskopiski, uzglabāšanaslaikā tie mazākuzsūcmitrumu. Tie irmazākpakļautisaraušanāsprocesam, atšķirībā no kūpinātiemproduktiem. Žāvēšana no vītināšanasatšķirasarnepilnīgudehidratāciju, kuraslaikā,produkts ne tikaizaudēmitrumu, bet tajānotiekarīvirknefermentatīvuprocesu.

Vītinātasgaļasveidi

Bastruma – viens no izplatītākajiemvītinātasgaļasveidiem. Tiekgatavota no liellopagaļas. Galvenokārt, tiekgatavota no tādāmdaļāmkā­– lāpstiņām, kakliemvaišķiņķiem.

Bresaola - vītinātaliellopafilejaarjūrassāli. Bresaola pēcgaršas nav tik sāļakābasturma. Lieliskipiemērotssportistiem, kurivēlasnostriprinātmuskuļuspēku un izturību.

Jamon - vītinātscūkgaļasšķiņķis. Šisvītinātasgaļasveidstiekgatavots no noteiktasšķirnescūkām, kurasbarotaspēcīpašastehnoloģijas. Tas saturmazholesterīna un daudzolbaltumvielu, kas padarajamonunoderīguorganismam

Speck - vītinātsšķiņķis, kas izgatavots no cūkaspakaļkājasgabaliņiem, sālītsarķiploku un kadiķi. Speck tieksagatavots 20 ° C temperatūrā, pēc tam tastiek “vēdināts” sešusmēnešus.

Vītinātasgaļaspagatavošanastehnoloģijas un aprīkojums

Pasaulēeksistēdažādasmetodes un tehnoloģijasvītinātasgaļaspagatavošanai. Karstostaukos, žāvētājā – noteiktagarumainfrasarkanostaruietekmē, izmantojotkonvektīvotehnoloģiju - pamatojotiesuzkarstugaisu, žāvēšanuarsaldēšanu, tasir, vakuumā un citasmetodes. Lai gaļabūtuvītināta, to iesāla un žāvēzemātemperatūrā, tuvudabiskajiemapstākļiem. Šimnolūkamirīpašsaprīkojums - lēnasžāvēšanaskameras. Tāsdarbojasistabastemperatūrā un mitrumā, kas nav augstāks par 80%. Gaļasvītināšanuiekārtuklāstsirļotiliels. Mēs BHS.LV saviemklientiempiedāvājamlabākāsitāļuiekārtasgaļas, salami un sieravītināšanai.

Gaļairsvarīgavairumacilvēkuuzturasastāvdaļa. Tāpēcgaļasvītināšana var būtļotiizdevīga. Galvenaisirneaizmirst par produktukvalitāti. Šeitsvarīgasirzināšanas par tehnoloģiskajiemprocesiem un, protams, profesionālaaprīkojumapieejamība.